امروز: دوشنبه 15 خرداد 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمک

معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمک دسته: معدن
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 227 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 213

معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک

قیمت فایل فقط 19,500 تومان

خرید

معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمک

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول:كلیات

1-1)هدف....................................... 15

1-2)پیشینه و تحقیق............................ 15

1-3)روش كار و تحقیق........................... 15

فصل دوم : اختصاصات عمومی نمکها در ایران ..... 17

الف : کلیاتی درمورد نمکها ................... 18

1-2 تاریخچه نمک ............................. 18

2-2 نمک وموارد استفاده آن  .................. 20

3-2 پراکندگی و  مقدار تولید  نمک درجهان ..... 20

ب: ژئو شیمی و کانی شناسی .................... 27

4-2 ژئوشیمی ................................. 27

5-2 کانی شناسی نمکی  (‌هالیت )‌................ 28

6-2 کانی های همراه  هالیت ................... 31

7-2 فرایندهای بعد  از رسوبگذاری ............. 34

پ: شرایط ومحیط  تشکیل هالیت  ................ 37

8-2 شرایط تشکیل هالیت ....................... 37

9-2 محیط تشکیل نمک  (‌هالیت )‌................. 39

10-2 ذخایر تبخیری  قدیمی و محیط تشکیل آن .... 41

11-2 موقعیت های  مناسب برای رسوب تبخیری ها .. 44

12-2 سبخا ................................... 46

13-2 محیط های دریایی......................... 47

14-2 نمک های غول آسا چگونه بوجود  آمدهاند ؟.. 48

ث:انواع ژنتیکی کارنسارها نمک ................ 53

15-2 اقیانوس ها ودریاها ..................... 53

16-2 دریاچه ها .............................. 54

17- 2 آبهای زیر زمینی  (‌شورابه ها )‌.......... 56

18-2 حوضه های دریاچه ای نوع  پلایا ........... 57

19-2 نهشته های نمک  لایه ای .................. 57

20-2 گنبدهای نمکی  .......................... 59

21-2 کانی های همراه  گنبدهای نمکی  .......... 61

22-2 پدیده دگرگونی  در گنبدهای نمکی ......... 62

23-2 چگونگی حرکت در  گنبدهای نمکی  .......... 63

ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر  تبخیری........ 69

24-2 مدل یا تئوری   حوضه های دارای سد (Ochsenius , 1877))  69

25-2 مدل دریاچه ای والتر ( 1903)............. 70

26-2 مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz , 1969)...... 70

27-2 تئوری یا مدل  حوضه خشک  شده (Hus, 1972)...... 75

28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل  استاتیک .. 75

29-2 مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری ........ 77

آثار ومعادن  نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی 82

30-2 نمك های پركامبرین پسین در زون زاگرس..... 82

31-2 گنبدهای نمكی استان هرمزگان.............. 86

1-31-2 گنبد نمكی قشم......................... 86

2-31-2 گنبد نمكی سیاهو....................... 88

3-31-2 گنبد نمكی گچین........................ 89

32-2 نمك های ژوراسیك فوقانی.................. 90

33-2 آثار و گنبدهای نمكی استان كرمان......... 91

1-33-2 گنبد نمكی علی آباد.................... 91

2-33-2 گنبد نمكی اسماعیل آباد................ 91

3-33-2 نمك آبی راین.......................... 92

4-33-2 نمك آبی كویر لوت شهداد................ 92

5-33-2 نمك آبی نوق........................... 93

34-2 نمك های ائوسن در زون ایران مركزی........ 93

1-34-2 زمین شناسی حوضه كلوت (شمال خاوری اردكان) 95

2-34-2 برخی از معادن و آثار نمكی اردكان یزد.. 97

3-34-2 گنبدهای نمكی حوضه یزد................. 97

الف-معدن متروكه نمك حاجی آباد................ 98

ب-معدن متروكه نمك رستاق یزد.................. 98

ج-كانال نمك عقدا............................. 99

35-2 نمك های ائو-الیگوسن..................... 99

36-2 نمك های ترسیر در زون ایران مركزی....... 101

37-2 آثار و ذخایر نمكی ترسیر استان سمنان.... 103

1-37-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان.... 104

2-37-2 اندیس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ایوانكی 105

الف-معدن كوه نمك.......................... 105

ب-معدن تخت رستم........................... 105

ج-معدن سردره.............................. 106

د-معدن سیالك.............................. 106

ه-برونزدهای نمكی باختر و جنوب باختری گرمسار 107

و-برونزدهای نمكی باختر كوه كلرز (شمال باختری گرمسار)   107

ز-معدن راه راهك........................... 108

ح-معدن كرند............................... 108

ط-معدن ناروبنه............................ 109

ی- معدن بنه كوه........................... 109

ك-معدن رودخانه شور........................ 109

3-37-2 اندیس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار 110

الف-معدن گزوشك............................ 110

ب-معدن چاه غلغل........................... 111

ج-معدن شهر آباد........................... 111

د-معدن حسین آباد ده نمك................... 112

ه-برونزدهای نمكی لاسگرد دشت................ 112

و-نمك های محدوده سرخه..................... 113

ز-معدن لاهورد.............................. 113

ح-برونزدهای نمكی نمكان.................... 113

6-37-2 اندیس ها و معادن نمك محدوده میامی.... 119

38-2 آثار و ذخایر نمك ترسیر استان خراسان.... 120

1-38-2 زمین شناسی استان خراسان.............. 120

2-38-2 معادن و آثار نمكی استان خراسان....... 122

1-معدن نمكی آبقوی......................... 122

2-معدن نمك عمارلو......................... 123

3-معدن نمك حصار یزدان..................... 124

4-معدن نمك سلطان آباد..................... 124

5-معدن نمك غار............................ 124

6-معدن نمك اسلام قلعه...................... 125

7-كالشور سبزوار........................... 125

8-معدن نمك آبی گدار خماری................. 125

9-نمك زار سبزوار.......................... 125

10-نمك آبی جاجرم.......................... 126

39-2 ذخایر یا آثار نمكی میوسن............... 127

1-40-2 خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن....

الف-آثار نمكی استان لرستان.................. 128

1-نمك چل قادی (سفید دشت).................. 128

2-مظهر معدن نمكی چالكل.................... 128

3-نمك چم چیر (امیر آباد).................. 130

4-مظهر معدنی نمك بابا بهرام............... 130

41-2 آثار و معادن نمك زون ایران مركزی در میوسن 131

1-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی ایران مركزی در میوسن   131

الف-گنبدها یا معادن نمك محدوده قم........... 132

زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و كواترنر...... 132

1- گنبد نمكی قم یا كوه نمك................. 134

2- گنبد نمكی یزدان......................... 135

3- گنبد نمكی آخ............................ 136

4- گنبد نمكی شیخ حاجی...................... 136

3-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و كواترنر  137

42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در میوسن.... 140

1-42-2 خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن 140

2-42-2 گنبد ها یا آثار نمك در استان آذربایجان 140

خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان............. 140

1-گنبد نمك مزرعه.......................... 141

2-گنبد نمكی ایوند......................... 142

3-گنبد نمكی سار........................... 142

4-گنبد نمكی ترب........................... 142

5-گنبد نمكی منور.......................... 143

6-گنبد نمكی شوره دره...................... 143

7-گنبد نمك قره آغاج تبریز................. 143

8-گنبد نمك تازه كند....................... 144

9-گنبد نمك نهند........................... 144

10-گنبد نمكی داش اسپیران.................. 144

11-گنبد نمكی خواجه........................ 145

12-گنبد نمكی چوپانلو (دوزلاخ).............. 145

13-گنبد نمكی قزلجه........................ 145

14-معدن نمك هریس.......................... 146

15-معدن نمك قاپولوق....................... 146

16-گنبدهای نمكی اواوغلی................... 146

17-گنبد نمكی خاك مردان.................... 146

18-گنبد نمكی قلیچ تپه..................... 146

19-گنبد نمكی زنجیره....................... 148

20-گنبد نمك امیر بیك...................... 148

21-گنبد نمكی شعبانلو...................... 148

22-گنبد نمكی كشك سرای..................... 149

23-معدن نمك مامان......................... 149

3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان......... 150

1-معدن نمك خرم آباد(جبا).................. 151

2-معدن نمك زهستر آباد..................... 152

3-مظهر نمك گنبد........................... 152

4-مظهر نمك گچی قشلاق....................... 152

5-نمك آبی و نمك سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی) 153

6-مظهر نمك طالقان......................... 153

43-2 نمك های پلیوسن........................ 153

44-2 نهشته های نمكی كویر (هولوسن تا كنون).. 154

1-44-2 پلایاهای خور......................... 155

2-44-2 مرداب یا باتلاق گاو خونی............. 157

3-44-2 چگونگی تشكیل نمك در مرداب گاو خونی.. 158

45-2 نمك های عهد حاضر...................... 160

1-45-2 دریاچه های شور ایران................ 160

الف-دریاچه ارومیه......................... 160

ب- دریاچه نمك............................. 162

ج-دریاچه حوض سلطان........................ 163

د-دریاچه بختگان........................... 164

ه- دریاچه مهارلو.......................... 165

9- دریاچه شورابیل اردبیل ................... 166

فصل سوم : گنبدهای نمكی گرمسار .............. 167

1-3- موقعیت جغرافیایی ...................... 168

2-3- مطالعه كارهای انجام شده قبلی .......... 169

- زمین شناسی ............................... 171

2-3 – زمین شناسی عمومی ..................... 172

4-3- زمین شناسی شمال غرب گرمسار ............ 172

4-3-1- نمك S ............................... 173

4-3-2- نمك و مارن زرشكی MP-S................ 174

4-3-3- مارن زرشكی ........................ 174

4-3-4- مارن الوان .......................... 175

4-3-5- ولكانیك ............................. 176

4-3-6- شیل سبز sh........................... 177

4-3-7- گچ وشیل shG....................... 178

4-3-8- ژیپس توده‌ای ....................... 178

4-3-9- آهك قم O-M........................... 179

4-3-10- سازند قرمز فوقانی .................. 180

4-3-11-سازند هزار دره ...................... 181

4-3-12- سازند كهریزك ....................... 182

4-3-13- گچ كواترنر.......................... 183

4-3-14- پادگانه های آبرفتی ................. 183

4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه ...... 184

4-3-16- كفه های رسی و نمكی ................. 185

4-3-17- آبراهه و كانال های رودخانه ای ...... 185

5-3-1- زمین شناسی ساختمانی ................. 186

5-3-2- گسل‌ها ............................... 187

-معادن فعال نمک گرمسار ..................... 189

3-1-معدن كوهدشت كهن ........................ 190

3-2-معدن نمك قائم .......................... 192

3-3- معدن نمك غرب قائم ..................... 193

3-4-معدن نمك مروارید ....................... 193

3-5- معدن نمك سالار ......................... 194

3-6- معدن نمك راهراهك ...................... 195

3-7- معدن تخت رستم ......................... 195

3-8-معدن نمك سیالك ......................... 196

3-9- معدن نمك میلاد ......................... 199

3-10- معدن نمك صادقی ....................... 201

3-11- معدن نمك سرو.......................... 202

فصل چهارم : شرح كوتاهی بر فرآوری سنگ نمك ... 206

4-1- كارخانه نمك كوبی زهره.................. 206

4-2- كارخانه نمك تصفیه خوراكی زهره ......... 208

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات ........... 211

منابع ...................................... 213

قیمت فایل فقط 19,500 تومان

خرید

برچسب ها : معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک , معادن نمک گرمسار , گنبدهای نمک

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر