امروز: پنجشنبه 18 خرداد 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دیگ بخار

دیگ بخار دسته: مکانیک
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 2317 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 80

دیگ بخار شامل

قیمت فایل فقط 28,600 تومان

خرید

فصل اول : ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎ

1-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎرف ﺑﻮﯾﻠﺮ 

2-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﮑﻞ آب و ﺑﺨﺎر

 3-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺘﺎﻟﻮژﯾﮑﯽ

 4-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﻮح ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ

5-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ

6-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر ﮐﻮره ﺑﻮﯾﻠﺮ

7-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع اﺣﺘﺮاق

8-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﺑﻮﯾﻠﺮ

9-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮﻧﻮع ﺳﯿﺎل ﻋﺎﻣﻞ

10-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن ﺳﯿﺎل ﻋﺎﻣﻞ

 11-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻧﺎم ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻮﯾﻠﺮ

12-1- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﯾﻠﺮ

 13-1- ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﻮﯾﻠﺮ از روی ﻧﻤﻮدار

ﻓﺼﻞ دوم : اﻧﻮاع ﺑﻮﯾﻠﺮ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ

 1-2- دﯾﮓ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ 

2-2- دﯾﮓ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی 

1-2-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎی ﻓﺎﯾﺮﺗﯿﻮب

 1-1-2-2- اﻧﻮاع ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎی ﻓﺎﯾﺮﺗﯿﻮب

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎی واﺗﺮ ﺗﯿﻮب

 1-2-2-2- اﻧﻮاع ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎی واﺗﺮﺗﯿﻮب

3-2- ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ و اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ 

1-3-2- دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ

 2-3-2- دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن اﺟﺒﺎری

 1-2-3-2- ﺑﻮﯾﻠﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن اﺟﺒﺎری و زﯾﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ درام

  2-2-3-2- ﺑﻮﯾﻠﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن اﺟﺒﺎری و زﯾﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﯾﮑﺒﺎر ﮔﺬر

 4-2- دﯾﮓ ﻫﺎی ﭘﮑﯿﺞ

5-2- ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب دﯾﮓ ﺑﺨﺎر

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺟﺰای دﯾﮓ ﺑﺨﺎر

 1-3- ﻣﺪارﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

 1-1-3- ﻣﺪار آب و ﺑﺨﺎر و اﺟﺰای آن

 1-1-1-3- ﮐﻮره

2-1-1-3- ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ آب ﺑﻮﯾﻠﺮ

  3-1-1-3- ﭘﻤﭗ ﺗﻐﺬﯾﻪ آب ﺑﻮﯾﻠﺮ

 4-1-1-3- ری ﻫﯿﺘﺮﻫﺎ

5-1-1-3- اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر

6-1-1-3- ﭘﯿﺶ ﮔﺮم ﮐﻦ دوار ﯾﺎ ﯾﺎﻧﮕﺴﺘﺮوم

 7-1-1-3- دی ﺳﻮﭘﺮﻫﯿﺘﺮﻫﺎ

8-1-1-3- ﺷﯿﺮﻫﺎی اﻃﻤﯿﻨﺎن

2-1-3- ﻣﺪار ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا و اﺟﺰای آن

  1-2-1-3- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﻮاع آن

 2-2-1-3- ارزش ﺣﺮارﺗﯽ 

3-2-1-3- اﺣﺘﺮاق و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن

 4-2-1-3- ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق

5-2-1-3- راﻧﺪﻣﺎن اﺣﺘﺮاق

2-3- ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ و اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ

1-2-3- ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﺗﺒﺨﯿﺮی

2-2-3- ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﭘﻮدر ﮐﻨﻨﺪه

 3-2-3- ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ

3-3- ﺑﺎزده ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : رﺳﻮﺑﺎت و ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ در دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

  1-4- رﺳﻮﺑﺎت و ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ در دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر 

2-4- ﺷﺴﺘﺸﻮی دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر 

3-4- روش ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻄﻮح ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

 1-3-4- روش دﺳﺘﯽ

2-3-4- روش ﮐﺎﺗﺪﯾﮏ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﻧﺼﺐ ، راه اﻧﺪازی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

 1-5- ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی

2-5- راه اﻧﺪازی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

1-2-5- ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻗﺒﻞ از راه اﻧﺪازی

2-2-5- ﭘﺮﮐﺮدن دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر 

3-2-5- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل وزش دﯾﮓ ﺑﺨﺎر

4-2-5- ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺒﮏ ) آﺗﺶ زا 

5-2-5- ﺗﺨﻠﯿﻪ از زﯾﺮ دﯾﮓ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

6-2-5- ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻋﺎدی ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ واﺣﺪ

7-2-5- ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ

8-2-5- ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن اﺿﻄﺮاری واﺣﺪ

9-2-5- راه اﻧﺪازی دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﮔﺎزﺳﻮز

10-2-5- ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﮔﺎزﺳﻮز

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﯽ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

 1-6- ﮐﻨﺘﺮل دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

1-1-6- ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر

2-1-6- ﮐﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺨﺎر

3-1-6- ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا

4-1-6- ﮐﻨﺘﺮل آب ﺗﻐﺬﯾﻪ

2-6- ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر 

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

  1-7- ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر 

2-7- ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر 

3-7- ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﮓ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﻓﻮ

 1-3-7- ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

2-3-7- ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

3-3-7- آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

  4-3-7- اﻧﺒﺎر و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد 

5-3-7- آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﮐﻨﺘﺮل آﻧﺎﻟﯿﺰ ذوب 

6-3-7- ﺗﻬﯿﻪ ذوب دﯾﮓ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ذوب رﯾﺰی

 7-3-7- ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮔﯿﺮی دﯾﮓ ﻫﺎ

8-3-7- ورﻗﮑﺎری و ﻧﻘﺎﺷﯽ 

9-3-7- ﺗﺨﻠﯿﻪ دﯾﮓ ﻫﺎ از ﻣﺎﺳﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

10-3-7- ﺗﺴﺖ ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﭘﺮه ﻫﺎ

11-3-7- ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎری ﭘﺮه ﻫﺎ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ 

12-3-7- ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر 

13-3-7- ﺗﺤﻮﯾﻞ دﯾﮓ ﭼﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه 

14-3-7- ﺑﺎزرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ در ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻓﻨﻮن آﻣﺎری در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﻓﻮ

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ : ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

 1-8- ﻧﮕﻬﺪاری دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

1-1-8- ﻧﮕﻬﺪاری دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ روش ﺧﺸﮏ

2-1-8- ﻧﮕﻬﺪاری دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ روش ﺗﺮ 

2-8- ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺣﺘﺮاق در دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

  3-8- رﻓﻊ ﻋﯿﻮب در دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر

قیمت فایل فقط 28,600 تومان

خرید

برچسب ها : دیگ بخار , ﺳﯿﮑﻞ , ﻓﺸﺎر , اﺣﺘﺮاق , اﻧﺮژی , ﺳﯿﺎل , ﺑﻮﯾﻠﺮ , ﭼﺪﻧﯽ , ﻓﻮﻻدی , ﻓﺎﯾﺮﺗﯿﻮب , واﺗﺮﺗﯿﻮب , ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن , درام , ﮐﻮره , ری ﻫﯿﺘﺮﻫﺎ , اﮐﻮﻧﻮﻣﺎﯾﺰر , ﯾﺎﻧﮕﺴﺘﺮوم , دی ﺳﻮﭘﺮﻫﯿﺘﺮﻫﺎ , ﺷﯿﺮﻫﺎی اﻃﻤﯿﻨﺎن , اﺣﺘﺮاق

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر