امروز: شنبه 20 خرداد 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

تحقیق با موضوع برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

تحقیق با موضوع برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دسته: علوم اجتماعی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 107 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

تحقیق با موضوع برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی 90صفحه قالب ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 26,000 تومان

خرید

توضیحات:

تحقیق با موضوع برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

90صفحه  قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

چکیده:      

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .    

مقدمه:                                                                                                                              

در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :                                                                         

1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه                                                                    

2)تراکم ساختمانی مسکونی :نسبت سطح زیر بنای ساختمانهایمسکونی به مساحت منطقه                           

3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه                                                                         

تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای  یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.                                       

فهرست برخی ازمطالب:

- مطالعات جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه 51
ویژگی‌های جمعیتی 51
یك - شمار جمعیت و تحولات آن 52
دو - تركیب سنی و جنسی جمعیت 53
سه - بعد خانوار و تحولات آن 56
چهار - خانوار در واحد مسكونی 58
پنج - پراكنش جمعیت در منطقه 59
شش - تحولات اسكان و پراكنش جمعیت در منطقه 60
ویژگیهای كلی اجتماعی- اقتصادی منطقه 64
بررسی ویژگی‌های عمده اجتماعی- اقتصادی منطقه ( سواد و میزان تحصیلات، میزان اشتغال، بار تكفل، میزان بیكاری، نسبت خانوارهای فاقد شاغل، مشاركت زنان و ...) 64
در این بخش به بررسی ویژگی‌های اقتصادی – اجتمعاعی منطقه می‌پردازیم. اطلاعات این بخش نیز از سرشماری عمومی نفوس و مسكن 1375 و 1365 بهره گرفته است. در بررسی ویژگی‌های اجتماعی، به بررسی ویژگی‌های سواد و میزان تحصیلات ساكنین، مشاركت زنان در فعالیت‌های اقتصادی پرداخته می‌شود. در بخش مطالعات اقتصادی نیز، به بررسی وضعیت نیروی انسانی ساكن در منطقه، نرخ فعالیت ساكنین، میزان اشتغال، نرخ بیكاری، بار تكفل و نسبت خانوارهای فاقد شاغل پرداخته می‌شود. 64
ب) مشاركت زنان 67
مشاركت زنان در فعالیت‌های اقتصادی، هرچند شاید به عنوان شاخص اقتصادی مطرح باشد تا اجتماعی، اما از آنجا كه می‌تواند نشان از سطح فرهنگی خانواده‌ها نیز باشد، شاید بتوان به عنوان شاخص‌اجتماعی نیز یاد نمود. 67
به هر حال، بررسی‌ها نشان می‌دهند كه 33/11 درصد شاغلین ساكن در منطقه 4 را زنان تشكیل می‌دادند. این نسبت در كل شهر شیراز معادل 2/11 درصد بود. این بدین معنی است كه سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی در منطقه 4 اندكی بیش از شهر شیراز بوده است. اگر علاوه بر شاغلین، بیكاران را نیز مورد توجه قرار دهیم، به عبارت دیگر، سهم زنان را در جمعیت فعال در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود كه 53/12 درصد جمعیت فعال منطقه 4 را زنان تشكیل می‌دادند. این نسبت در شهر شیراز 76/11 درصد بود و باز نشان از فعال بودن بیشتر زنان ساكن در منطقه 4 نسبت به سایر مناطق شهر دارد. 67
اما نكته مهم دیگری كه در این خصوص باقی است، نوع فعالیت و شغلی است كه زنان به آن اشتغال دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهند كه تقریباً ساختار یكسانی بین فعالیت زنان در منطقه 4 و شهر شیراز وجود دارد. بیشترین شاغلین زن منطقه 4 ( بیش از 54 درصد) را شاغلین بخش آموزش تشكیل می‌دادند. این امر در شهر شیراز اندكی بیش از 50 درصد بود. نمودار شماره 3-3 ملاحظه شود. 67

- مطالعات جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه 51
ویژگی‌های جمعیتی 51
یك - شمار جمعیت و تحولات آن 52
دو - تركیب سنی و جنسی جمعیت 53سه - بعد خانوار و تحولات آن 56چهار - خانوار در واحد مسكونی 58پنج - پراكنش جمعیت در منطقه 59
شش - تحولات اسكان و پراكنش جمعیت در منطقه 60
ویژگیهای كلی اجتماعی- اقتصادی منطقه 64
بررسی ویژگی‌های عمده اجتماعی- اقتصادی منطقه ( سواد و میزان تحصیلات، میزان اشتغال، بار تكفل، میزان بیكاری، نسبت خانوارهای فاقد شاغل، مشاركت زنان و ...) 64در این بخش به بررسی ویژگی‌های اقتصادی – اجتمعاعی منطقه می‌پردازیم. اطلاعات این بخش نیز از سرشماری عمومی نفوس و مسكن 1375 و 1365 بهره گرفته است. در بررسی ویژگی‌های اجتماعی، به بررسی ویژگی‌های سواد و میزان تحصیلات ساكنین، مشاركت زنان در فعالیت‌های اقتصادی پرداخته می‌شود. در بخش مطالعات اقتصادی نیز، به بررسی وضعیت نیروی انسانی ساكن در منطقه، نرخ فعالیت ساكنین، میزان اشتغال، نرخ بیكاری، بار تكفل و نسبت خانوارهای فاقد شاغل پرداخته می‌شود. 64ب) مشاركت زنان 67
مشاركت زنان در فعالیت‌های اقتصادی، هرچند شاید به عنوان شاخص اقتصادی مطرح باشد تا اجتماعی، اما از آنجا كه می‌تواند نشان از سطح فرهنگی خانواده‌ها نیز باشد، شاید بتوان به عنوان شاخص‌اجتماعی نیز یاد نمود. 67
به هر حال، بررسی‌ها نشان می‌دهند كه 33/11 درصد شاغلین ساكن در منطقه 4 را زنان تشكیل می‌دادند. این نسبت در كل شهر شیراز معادل 2/11 درصد بود. این بدین معنی است كه سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی در منطقه 4 اندكی بیش از شهر شیراز بوده است. اگر علاوه بر شاغلین، بیكاران را نیز مورد توجه قرار دهیم، به عبارت دیگر، سهم زنان را در جمعیت فعال در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود كه 53/12 درصد جمعیت فعال منطقه 4 را زنان تشكیل می‌دادند. این نسبت در شهر شیراز 76/11 درصد بود و باز نشان از فعال بودن بیشتر زنان ساكن در منطقه 4 نسبت به سایر مناطق شهر دارد. 67اما نكته مهم دیگری كه در این خصوص باقی است، نوع فعالیت و شغلی است كه زنان به آن اشتغال دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهند كه تقریباً ساختار یكسانی بین فعالیت زنان در منطقه 4 و شهر شیراز وجود دارد. بیشترین شاغلین زن منطقه 4 ( بیش از 54 درصد) را شاغلین بخش آموزش تشكیل می‌دادند. این امر در شهر شیراز اندكی بیش از 50 درصد بود. نمودار شماره 3-3 ملاحظه شود. 67

قیمت فایل فقط 26,000 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق با موضوع برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر