امروز: چهارشنبه 10 خرداد 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مقاله در مورد اومانیسم

مقاله در مورد اومانیسم دسته: صنایع دستی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 139 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 133

مقاله درمورد اومانیسم 133 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 9,600 تومان

خرید

توضیحات :
دانلود
مقاله درمورد اومانیسم 133 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :
-1- تعریف اومانیسم :
اومانیسم واژه ای است كه در طول تاریخ ، معانی گوناگونی به خود دیده است . تاریخ پیچیدة آن در دنیای غرب دامنة معانی و تعاریفش را گسترده كرده است . با وجود این ، می بایست ضمن تأكید بر تكثر ، پیچیدگی و سیال بودن معانی اومانیسم ،تعریف امروزی آن را ارائه نماییم . ریشة این واژه humble (humilis) از واژه لاتین "humus" به معنای خاك یا زمین است . از این رو "homo" به معنای هستی زمینی و "humanus" به معنای خاكی یا انسان است . این واژه در آغاز در مقابل سایر موجودات خاكی یعنی حیوانات و گیاهان و همچنین مرتبة دیگری از مخلوقات یعنی ساكنان آسمان یا خدایان (divihnus , deusldivus) به كار می ر فت . در اواخر دوران باستان و قرون وسطای غرب ، محققان و روحانیان میان "divinitas" به معنی حوزه هایی از معرفت و فعالیت كه از كتاب مقدس نشأت می گرفت و اومانیتاس (humanitas) یعنی حوزه هایی كه به قضایی عملی زندگی دنیوی مربوط می شد ، فرق گذاشتند .از آنجا كه این حوزة دوم بخش اعظم مواد خام خود را از نوشته های رومی و به طور فراینده یونان باستان می گرفت ، مترجمان و آموزگاران این آثار كه معمولاً ایتالیایی بودند خود را "umanisti" یا «اومانیست ها » نامیدند . بر این اساس "humanity" به آن حوزه از معارف درسی اطلاق می شد كه صنایع بیان ، منطق ، ریاضیات و مطالعة آثار نویسندگان یونانی و رومی را در بر می گرفت و«اومانیست » فردی بود كه این مموضوعات را ترجمه یا تدریس نموده و یا امكانات تدریس آنها را فراهم می كرد .
این تعریف از اومانیسم ، در طول زمان ثابت نماند و واژة مذكور با پذیرش معانی مختلف تعاریف دیگری را از خود بر جای گذاشت به گونه ای كه به طور خلاصه می توان گفت از قرن چهارم میلادی تا امروز به صورت های زیر تعرف شده است :
1- ادبیات باستانی (شعر ، معانی ، بیان ، اخلاق و سیاست )
2- توجه به افكار ، علایق و مركزیت انسان .
3- اعتقاد به توانایی های وجود انسان .
4- اعتقاد به عقل ، تعقل ، متد علمی و شك به عنوان ابزارهای مناسبی در كشف حقیقت و ساختار جامعة انسانی .
5- انسان سالاری یا بشر گرایی در مقابل خداسالاری .
با وجود تعاریف و معانی مختلف برای این واژه می توان گفت تا كنون دو معنای آن بیشتر رواج یافته است :

1-2- تاریخچة اومانیسم :
پیشینة اومانیسم از لحاظ تاریخی به یونان باستان بر می گردد . در یونان باستان خدایان صفات و سجایای انسانی و حتی صورت انسانی داشتند . اندام انسانی مهمترین مسئلة هنر مجسمه سای و نقاشی به حساب می آمد . توجه به انسان در یونان باستان به حد اعلای خود رسیده و حتی در اندیشة سوفسطائیان انسان مقیاس همه چیز بود . به طور كلی بسیاری ، تاریخ فرهنگ یونای را تاریخ وقوف به ارزش و حیثیت انسان و استقلال فرد می داند . با زوال استقلال یونان ، فرهنگی یونانی به صورت رنگ باخته به روم منتقل گردید . هرچند دموكراسی و آزادی فردی مطابق نمونة یونانی در روم به طور اساسی پا نگرفت ولی این طرز تفكر اثر خود را بر جای گذاشت .
پس از ظهور مسیحیت و رسمی شدن آن در امپراتوری روم با فرمان كنستانتین و در نهایت حاكمیت و اشاعة مسیحیت در روم و سایر نقاط اروپا ، فرهنگ مسیحی ، به تدریج بر كشورهای غربی مسلط شد . مسیحیان پس از اتحاد با دولت و برقراری تئوكراسی كلیسایی از پایان قرن یازدهم تا آغاز قرن سیزدهم ، قدرت دنیوی را تابع قدرت روحانی خود كردند و فرهنگ خود را بر فرهنگ اومانیستی متأثر از یونان چیره ساختند . ارباب كلیسا به دنبال این حاكمیت سیاسی و فرهنگی و باافزایش فشار و اختناق ، مقام و منزلت و حیثیت انسان را تنزل داده ، خرد نمودند و به نام مذهب مسیح ، آزادی و اختیار انسان ها را از آنان سلب نمودند .
این گرایش افراطی در زیر پا گذاشتن كرامت انسانی ، به دنبال خود واكنش شدیدی را در جهت توجه به «انسان» پدید آورد . خصوصیات انحرافی این محیط فرهنگی كه زمینه ساز اومانیسم شد به قرار زیر بود :
1- انسان موجودی گناهكار و شروربا لذات تلقی می شد .
2- توانایی و اختیار انسان نادیده گرفته شده بود .
3- آدمی قدرت و لیاقت ارتباط بدون واسطه با خدا را نداشت و نیازمند واسطه گری قدیسین و ارباب كلیسا بود .
4- با تفسیر انحرافی ، دین به منزلة عامل سكون و ركود معرفی شده بود .
5- از طرف ارباب كلیسا علم وعقل انسانی در مغایرت با دین معرفی می شد و كار علمی ، دخالت شیطانی در امور عالم و منافی عبودیت تلقی می گردید .
6- دین و دنیا ، لذائذ رو حانی و جسمانی ، آن جهان و این جهان ، ماورای طبیعت و طبیعت ، دو قطب مخالف یكدیگر و دو مفهوم متباین تلقی می شدند ، كه هیچ نقطة اشتراكی با یكدیگر نداشتند .
7- بیشترین تأكید بر صفت غضب خداوند بود و عفو و رحمت الهی كمتر مورد توجه قرار می گرفت .
8- صاحبان قدرت كلیسایی مردم را تحت فشار و اختناق قرارداده بودند و به تفتیش عقاید آنها می پرداختند ، به عبارت دیگر ، چه از لحاظ رفتاری و چه از لحاظ فكری ، آزادی از مردم سلب شده بود .
9- ارباب كلیسا كه داعیة ارتباط خاص با خدا داشتند و مردم را به امور معنوی و روحانی فرا می خواندند ، خود به جاه طلبی ، ریاكاری و ظلم و بی عدالتی مبتلا شده بودند .
10- ارباب كلیسا نه تنها ادعای مالكیت آسمان ، بخش گناهان و فروش اراضی بهشت را داشتند ، بلكه كسب جاه و مقام دنیوی نیز نیازمند انتساب به آنان بود .
استمرار این جریان باعث گردید تا درایتالیا گرایش آشكار به ضدیت با فر هنگ حاكم صورت پذیرد و در جهت مقابله با آنان ، بازگشت به فرهنگ باستان كه در لایه های زیرین اجتماع وجودداشت ،احیا گردد . ا ین فرهنگ با ستانی كه خود یك فرهنگ وارداتی از یونان قدیم بود .روشنفكران ومعترضان را به مبدأ و منشأ خود هدایت می كرد .
بر این اساس ، جنبش اومانیستی نمودی از شورش و اعتراض روشنفكران ایتالیی نسبت به حكومت جابرانة امپراطوی ، ارباب كلیسا و فئودال ها بود . این نهضت كه در جنوب ایتالیا شكل گرفته بود در قرون چهارده تا شانزدهم میلادی سراسر ایتالیا و پس از آن آلمان ، فرانسه ، اسپانیا و انگلستان را فرا گرفت و تجدید حیات فرهنگی یا رنسانس را به دنبال خود داشت . جنبش روشنفكری مسلط در رنسانس ، اومانیسم بود .
اومانیست ها در صدد بودند تا فرهنگ و حیاتی را كه انسان در عصر كلاسیك یا قدیم دارا بود و در قرون وسطای مسیحی از دست داده بود، بار دیگر زنده نمایند . آنان بر این عقیده تأكید می كردند كه مردم موجوداتی عاقل اند .
راه زنده كردن فرهنگ اومانیستی قدیم ، همانا زنده كردن ادبیات كلاسیك یونان و روم قدیم بود . آنان می خواستند تا روح آزادی و خودمختاری كه انسان در قرون وسطا از دست داده بود ، دوباره به او باز گردد . نتیجة چنین اقدامی ، استقلال فرد انسانی و بیرون آمدن از قیمومیت كلیسا و امپراتور بود . اومانیست ها ، فلسفة اسكولاستیك را تفكراتی انتزاعی دانسته ، معتقد بودند كه بر تجربه متكی نیست و نیازهای جامعه را برآورده نمی كند .
اومانیست ها كه به دنبال آزدای خرد و مخالفت با ریاضت های دینی برآمده بودند ، در پی آن بودند تا لذائذ مربوط به طبیعت جسمانی را در مقابل توجه افراطی به جنبة روحانی (در نظام كلیسایی) مطرح سازند و حتی آن لذائذ را هدف نهایی فعالیت های بشری تلقی نموده ، اصولاً نقش زهد و پرهیزگاری را عمل منفی در كسب لذت و سود بر می شمردند .
بدین سان بر ا ختیار و آزادی انسان تأكید شد و دین مورد اعتراض قرار گرفت . همچنین از خدا و امور الهی غفلت شده و به امور انسانی و نیز نسبت به زیبایی ها و لذائذ فراموش شدة جسمانی ، تمایل شدیدی ایجاد شد . هنر به صورتی مادی، جسمانی و این جهانی ترویج شده ، معنویت و روحانیت از این حوزه رخت بربست ودر هنر (مجسمه سازی و نقاشی) به تحسین تن عریان (زن و مرد ) پرداختند .
همچنین عالم غیب به فراموشی سپرده شده ، مادیگری اساس كار قرار گرفت . دین به عنوان ابزای برای خدمت به خواسته های انسانی درآمد و در نهایت با تلقی جدایی دین و دنیا ، دین را رها كرده و دنیا را برگزیدند .
متفكران برجستة جنبش اومانیستی در این دوره عبارتند از : پترارك ، دانته ، بوكاچیو ، لئونادرو داوینچی ، اراسموس ، برونو ، رابله ، مونتنی ، كپرنیك ، شكسپیر و فرانسیس بیكن .
جنبش اومانیستی كه سراسر مغرب زمین را فراگرفته بود ، در اواخر قرن شانزدهم كم رنگ شد . اما تأثیر خود را به عنوان یك مكتب فكری یا روش نوین در جامعة غربی بر جریان های فكری بر جای گذاشت . به گونه ای كه بسیاری از روشنفكران عصر رنسانس و حتی برخی از نیروهای مذهبی از آن متأثر بودند .
در قرن های هفدهم و هجدهم یعنی در عصر روشنگری تأثیر اندیشه های اومانیستی بر افكار و آثار این دوره كاملاً آشكار است . ادبا ، فلاسفه و دانشمندانی چون ولتر ، منتسكیو ، دیدرو ، داالامبر ، لاك ، هیوم ، كندرسه و . . . بر این اعتقاد بودند كه مسئلة اساسی و محوری وجود آدمی ، سروسامان یافتن زندگی فردی و اجتماعی او ، طبق موازین عقلی است ، نه كشف ارادة خداوند در مورد این موجود خاكی . هدف انسان به عشق و ستایش خداوند است و نه بهشت موعود ، بلكه تحقق بخشیدن به طر ح های انسانی متناسب با این جهان ، كه از سوی عقل ارائه می شود .
بر این اساس ، اومانیسم در قرن هجدهم ، جان تازه ای گرفت و همچون روحی به كالبد موضوعات مختلف از جمله دین ، اخلاق ، سیاست ، حقوق ، اقتصاد ، فلسفه ، تعلیم و تریبت و . . . دمیده شد .
به دنبال تأثیر بینش انسان محوری و غلبة آن بر بینش دین مسیحی ، در قرن نوزدهم ،اگوست كنت متفكر فرانسوی ، درصدد اختراع ، دین جدیدی به نام «دین یا مذهب انسانیت » برآمد و «پرستش انسان » را مورد توجه قرا رداد . اساس این مذهب ، انكار آیین و حیانی و نفی خدا بود .
اندیشة اومانیستی علاوه بر اینكه موضوعات مختلف زندگی اجتماعی و ابعاد آن را تحت تأثیر خود قرار داد ، دین مسیحیت و مكاتبی همچون سوسیالیسم ، ماركسیسم ، لیبرالیسم و اگزیستانسیالیسم و نظایر آنها را نیز تحت تأثیر جدی قرار داد .
روند تأثیر گذاری اندیشة اومانیستی در قرن بیستم و تاكنون همچنان تداوم یافته است و هرچند به طور وضوح نامی از اومانیسم در برخی مكاتب و اندیشه ها وافكار متفكران برده نشد ه ، اما در لایه های زیرین بسیاری از آنان نفوذ كره است . بنابراین موضوع اومانیسم همچنان امروز نیز زنده است و از آنجا كه جهت گیری اصلی آن مقابله با حكومت دینی و نظام خداسالاری است . امروزه به تقابل و چالش با نظام مقدس جمهوری ا سلامی ایران برآمده است .

1-3- اومانیسم یعنی . . .
كلمة اومانیسم ریشة یونانی داشته و از ریشه امانیتاس یونانی گرفته شده است و خود این جریان هم در یونان ریشه دارد . می توان گفت كه زادگاه و مولدش یونان است . چون در یو نان ، تعلیماتی كه متكی به ارزش انسان بود ، به بشر داده می شد . فلسفه ، هنر ، علم ، حتی بدن و اعضای بدن انسان ، این ها به روی ارزش انسان تكیه می كرد . به همین جهت به مسألة دموكراسی و لیبلرالیسم در آن جا اهمیت داده می شد . منتها بعد از آن كه یونان استقلال خودش را از دست داد و قدرت به روم منتقل شد ، اومانیسم ، یعنی تعلیمات ا ومانیستی (هنوز همچون اصطاحی نبود ، آن تعلیماتی كه بر انسان تكیه داشت و در یونان «پایدیا» گفته می شد ) به روم رفت ، منتها دیگر از آزادی و آزادی خوا هی و دموكراسی در روم خبری نبود و چه بسا این بسیار كم رنگ شد تا این كه مسیحیت ظهور كرد .
با ظهور مسیحیت هر تعریفی از انسان ، جهان و دربارة خدا بودند ، همه در قلمرو مسیحیت قرارگرفت و كم كم مسیحیت توانست به طور كامل ، هم از لحاظ اعتقادی ، هم از لحاظ علمی ، هم از لحاظ تفسیرها و تبیین ها حاكم شود . جالب این كه همه هم تثلیث گر است . البته نه آن مسیحت ا صیل، كه توحیدش توحید واقعی هم در بعد اعتقاد ، هم در بعد عمل بوده . ولی متأسفانه مسیحیت در بعد اعتقادی گرفتار تثلیث شد . ابن و روح القدس ، در عقیده مسیحیت قوت گرفت . قرآن هم مبارزه كرد : «لا تقولو ثلاثه انتهوا خیرا لكم » اما آن تثلیث اعتقادی به تثلیث عملی كشانده شد . سه قوه و نیرو مردم و توده های انسانی را تحت سیطره و حاكمیت خود قرار دادند . این هم یك مثلث دیگری است . اول كلیسا ، دوم امپراطور ، سوم فئودالیسم بود . این سه قدرت هم دست شدند و دست در دست هم نهادند ، مردم را محكوم و مقهور و اسیر خود كردند .
باز مثلث دیگری از لحاظ تبیین ،بالاخره هم دین ، مكتب ، ملت و نحله ای ، ملت ها ، نحله ها ، ملل ، نحل ، همه این ها باید تبیینی از انسان ، تاریخ و هستی داشته باشند . این سه تفسیر و سه تبیین را كلیسا عرضه می كرد . كلیسا در كنار آن ، دو قدرت دیگر این كار را انجام می داد . تفسیری از تاریخ ، انسان ، هستی و طبیعت داشت . با این تفسیر و تبیین ها كه متكی به آن سه قدرت و آن سه قدرت هم متكی به تثلیث اعتقادی مردم بود؛ لذا آن چنان خفقانی در زندگی مردم ایجاد كردند ، كه اسارت ، ذلت و استضعاف به شدت در زندگی مردم حاكم شد . واقعاً درد، بزرگ بود . نمی گوییم درد بی درمان ولی كسی می خواست كه حقیقتاً بتواند درمان این درد را پیدا كند
و...

فهرست مطالب:
مقدمه 3
فصل اول : اومانیسم چیست
1-1 تعریف اومانیسم 4
1-2 تاریخچه اومانیسم 6
1-3 اومانیسم یعنی 12
1-4 اگر بخواهیم نگاهی داشته باشیم به تاریخچه اومانیسم باید به چه
دوره‌ای برگردیم 16
1-5 اومانیسم در غرب 19
1-5-1 اومانیسم در سروده‌های دانته و میلتون 20
1-6 انواع اومانیسم 24
فصل دوم :اومانیسم و دین شناسی
2-1 تاثیر اومانیسم بر دین 30
2-2 تاثیر اسلام و فرهنگ تئوكراتیل بر شكل‌گیری اومانیسم 32
2-3 دو وجه فرهنگ اومانیسم و بیان نظریه‌های متفاوت نسبت به تعریف دین 33
2-4 فرهنگ زمینی از دیدگاه دین 34
2-5 جوهره اصلی تفكر و فرهنگ معاصر غربی 35
2-6 تفاوت فرهنگ ما با فرهنگ غرب 36
2-7 ملاك سودمندی از نظر اومانیست‌ها 37
2-8 اومانیسم اسلامی در اندیشه شریعتی 38
2-8-1 شریعتی و ماهیت پویای انسان 39
2-8-2 انسان جمعی از خدا و خاك 42
2-8-3 مقایسه‌ی دیدگاه اومانیسم غربی و اومانیسم شریعتی 44
2-8-4 كاربرد اندیشه‌ی شریعتی در جامعه‌ی امروز 45
2-9 اومانیسم‌ها و پیامبران و اولیای الهی 47
2-10 اومانیست ها چگونه وارد مباحث دینی می‌شدند 47
2-11 نظر اسلام درباره تفكر اومانیست 48
2-12 اومانیسم در اسلام با اومانیسم غربی چه تفاوت‌هایی دارد 51
2-13 اومانیسم در ایران 51
فصل سوم : اومانیسم در دیدگاه جامعه شناختی
3-1 نظریه آگوست كنت و اومانیسم 56
3-2 به فردیت رسیدن انسان تحت چه عواملی باعث رشد و تقویت انسان می‌شود 57
3-3 نگاه انسان به خود در غرب ( جامعه جدید ) و در قرون وسطی 59
فصل چهارم : اومانیسم در فلسفه
4-1 معنای فلسفی اومانیسم 61
4-2 جریان نقد اومانیسم 63
4-3 اومانیسم مكتب است یا گرایش 64
4-4 انسانگرایی و اومانیسم در ماركسیسم و پراگماتیسم واگزیستانسیالیسم 65
4-5 آیا می‌توان اومانیسم را یك مكتب فلسفی فرض كرد 66
4-6 اومانیسم در قرن 19-20 و نظریه نیچه 67
4-7 تحلیل انسان به خرد در غرب و فلسفه كانت 68
4-8 دیدگاه سقراط ، افلاطون و ارسطو نسبت به انسان 69
4-9 اساس و اندیشه ماركس و بیگانگی از دیدگاه ماركس 70
4-10 مروری بر زندگی و اندیشه‌ هگل 74
4-11 هگل و نظریه‌ی تجلی روح و كتاب پدیدار شناسی 77
4-11-1 پدیدار چیست 78
4-11-2 پدیدار شناسی هوسرل 79
4-11-3 پدیدار شناسی براساس فلسفه‌ی هایدگر 80
4-11-4 پدیدار شناسی براساس تعریف هگل 81
4-11-5 هگل و نظریه‌ی او در تجلی روح و تعالی شعور در كتاب پدیدار شناسی 82
4-11-6 هگل و رابطه‌ی بین جسم و چهره فرد با خصایص و ویژگیهای روح 84
4-11-7 هگل و تحلیل و برررسی عقل در حوزه‌ی فلسفه پدیدار شناسی 85
4-12 نگاهی به نامه‌هایدگر در باب اومانیسم 86
4-12-1 نظریه هایدگر درباره سرچشمه اومانیسم 89
4-12-2 نظریه هایدگر درباره‌ی نسبت بین متافیزیك و اومانیسم 90
4-12-3 تفكر آینده در فلسفه‌ هایدگر 91
فصل پنجم : اومانیسم در دیدگاه روانشناختی
5-1 رفتار انسان منتج و متاثر از افكار اوست 93
5-2 نظریه‌ی كارل یونگ 94
5-3 نظریه‌ی آلفرد آدلر 97
5-4 نهضت انسان گرا از دید انجمن روانشناسان انسان گرای آمریكا 98
5-5 شرح حال و بررسی عوامل موثر در اندیشه‌ی كارل راجرز 99
5-5-1 عقاید عمده‌ی راجرز 100
5-6 شرح حال و بررسی عوامل موثر در اندیشه‌ی ابراهام مزلو 103
5-6-1 عقاید عمده‌ی مزلو 104
5-7 هدف از فكر كردن چیست 107
5-8 فروید فیلسوف بود یا روانشناس 107
5-9 برداشت فروید از ماهیت انسان 108
5-10 بیگانگی و توهم از دیدگاه فروید 111
5-11 ضمیر ناخودآگاه فروید 116
5-11-1 احساسات ناخودآگاه 117
5-12 پیش درآمدی بر خود شیفتگی 122
نتیجه گیری 131
گزارش كار عملی 132
فهرست منابع 133

قیمت فایل فقط 9,600 تومان

خرید

برچسب ها : مقاله در مورد اومانیسم , تحقیق ورد اومانیسم , فایل ورد اومانیسم , تحقیق کامل اومانیسم

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر